Regulamin


REGULAMIN SKLEPU

prowadzonego pod adresem www.bazarowka.pl


Postanowienia ogólne


Właścicielem i administratorem SKLEPU jest firma:
BAZARÓWKA MONIKA MANDECKA. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Przy Forcie 10/41, 02-495 Warszawa, NIP: 7393612719, REGON: 384286556.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

§1 Definicje


Sklep Internetowy (Sklep/ Sprzedawca) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bazarowka.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć zamówienie na dostępne towary;

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw dostępnym w zakładce „Dostawa”

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

§2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna Towarów, w szczególności toreb, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie: interaktywnego formularza składania Zamówienia.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym a stronie w zakładce „Dostawa”.

Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

Jeżeli chcesz korzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9:00 – 17:00.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kup z obowiązkiem zapłaty”.

Każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena zamówienia.

3. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów, na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu.

4. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

5. Standardowy czas realizacji zamówienia z wysyłką wynosi od 3-5 dni roboczych - jeśli produkt znajduje się na magazynie. Ze względu na indywidualny proces produkcji oferowanych przez nas towarów termin realizacji może wydłużyć się do maksymalnie 2 tygodni. W innych przypadkach zamówień komercyjnych bądź w tkaninach, których nie mamy w ofercie, prosimy o kontakt mailowy na hello@bazarowa.pl

6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego adresu dostawy.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wydania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych w Sklepie. Dowodem zakupu produktów jest paragon lub faktura VAT.
 3. Za wszelkie uszkodzenia zakupionych produktów lub ich opakowań odpowiada Klient.
 4. Zwrot produktów odbywa się na koszt Klienta.
 5. Zwracane produkty należy dostarczyć na adres:
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu Sklep wysyła mailowo. Prosimy o kontakt na adres hello@bazarowka.pl.

BAZARÓWKA MONIKA MANDECKA
Przy Forcie 10/41
02-495 Warszawa

 1. W przypadku przyjęcia zwrotu Prowadzący Sklep dokona zwrotu opłaty za zamówienie:
  1. w przypadku płatności przelewem na numer rachunku bankowego, z którego Klient dokonał płatności,
  2. w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów transakcyjnych tym samym kanałem płatności,
  3. w przypadku płatności gotówką na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.
  4. W przypadku kart płatniczych sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
   karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem opłaty za zamówienie do chwili otrzymania z powrotem wszystkich produktów zakupionych w Sklepie lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania.
 3. W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

§5 Reklamacje

 1. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia produktu pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.
 2. W przypadku stwierdzenia w momencie odebrania zamówienia uszkodzenia produktów należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony produkt odesłać do Prowadzącego Sklep za pośrednictwem kuriera albo odmówić przyjęcia przesyłki widocznie uszkodzonej.
 3. Klient ma prawo reklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu oraz niezgodności otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem.
 4. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi dostarczenie na adres Biuro Obsługi dowodu zakupu produktów, którym jest paragon lub faktura VAT, wypełnionego formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz wadliwego produktu.
 5. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. skutek podania błędnych danych przez Klienta
  2. skutek nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz oprogramowania używanych podczas składania zamówienia przez Klienta
  3. uszkodzenie produktu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia do Prowadzącego Sklep reklamowanego produktu.
 7. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony lub niepełnowartościowy produkt zostanie w pierwszej kolejności wymieniony na produkt pełnowartościowy. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe Prowadzący Sklep zwróci uiszczoną kwotę za reklamowany produkt lub zaproponuje Klientowi inny, dostępny w Sklepie produkt o identycznej lub wyższej cenie.
 8. Do zwrotu uiszczonej kwoty, o której mowa w ust. 7 stosuje się wprost postanowienia §4 ust. 8.
 9. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Prowadzącego Sklep reklamacji zamówionych produktów pokrywa Prowadzący Sklep.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Prowadzącego Sklep po poinformowaniu Klientów w Sklepie oraz zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl